• Tác giả: Louise L.Hay
  • Nhà xuất bản: NXB Tôn Giáo
  • Mã SKU: 9786046161769
  • Dịch giả: Nt.Maria Vũ Thị Thu Thủy - MTG Tân Lập