Đặc khu kinh tế và con đường Trung Quốc

Trạng thái: Còn sách
277,100₫ Giá gốc: 326,000₫ (-15%)
Nội dung cuốn sách gồm:Tổng luận;Chương I: Các phương hướng khác nhau của con đường hiện đại hóa;Chương II: Đặc khu kinh tế và con đường Trung Quốc: Xây dựng lý luận và giải thích mô hình;Chương III: Thực tiễn...

Nội dung cuốn sách gồm:

Tổng luận;

Chương I: Các phương hướng khác nhau của con đường hiện đại hóa;

Chương II: Đặc khu kinh tế và con đường Trung Quốc: Xây dựng lý luận và giải thích mô hình;

Chương III: Thực tiễn đặc khu và sự hình thành con đường Trung Quốc;

Chương IV: Đóng góp về lý luận của đặc khu kinh tế đối với con đường Trung Quốc;

Chương V: Đóng góp về thể chế của đặc khu kinh tế đối với con đường Trung Quốc;

Chương VI: Đóng góp về kinh tế của đặc khu kinh tế đối với con đường Trung Quốc;

Chương VII: Đóng góp về văn hóa của đặc khu kinh tế đối với con đường Trung Quốc;

Chương VIII: Giấc mơ Trung Quốc và sứ mệnh mới của đặc khu kinh tế.