Đạo trị nước trong tư tưởng Khổng -Mạnh

Trạng thái: Còn sách
108,000₫ Giá gốc: 120,000₫ (-10%)
Khổng Tử ( 551 TCn – 479 TCN ) và Mạnh Tử ( 372 TCN – 289 TCN ) – là những nhà tư tưởng, nhà giáo dục, nhà chính trị, … lớn, tiêu biểu của Trung Quốc thời kỳ...

Khổng Tử ( 551 TCn – 479 TCN ) và Mạnh Tử ( 372 TCN – 289 TCN ) – là những nhà tư tưởng, nhà giáo dục, nhà chính trị, … lớn, tiêu biểu của Trung Quốc thời kỳ Xuân Thu – Chiến Quốc. Hồ Chí Minh chỉ rõ: ” Tất cả các hoàng đế Trung Hoa đều gọi Khổng Tử là vị đứng đầu các nhà hiền triết và tặng những danh hiệu tôn vinh cho những người kế nghiệp ông”. Đặc biệt, với tư cách là nhà tư tưởng trong cuộc đời hoạt động của mình, hai ông đã để lại cho nhân loại nhiều tư tưởng có giá trị, một trong những tư tưởng ấy chính là đạo trị nước, tư tưởng đạo trị nước của hai ông khá phong phú, sâu sắc, có tính hệ thống trên nguyên tắc nhân trị, đức trị nhằm đưa xã hội thời loạn trở về thời trị.

Nội dung cuốn sách đã phân tích làm rõ những điều kiện lịch sử – xã hội, những tiền đề lý luận và tiền đề chủ quan cho sự hình thành đạo trị nước trong tư tưởng Khổng – Mạnh; trên cơ sở đó cuốn sách trình bày những nội dung cơ bản của đạo trị nước  trong tư tưởng Khổng – Mạnh. Từ đó cuốn sách rút ra những đặc điểm, giá trị, hạn chế và nêu lên ý nghĩa của nó đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói riêng và đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước nói chung vì mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

  • Tác giả: Cao Xuân Long-Đinh Thị Kim Lan
  • Nhà xuất bản: NXB ĐHQG TP.HCM
  • Mã SKU: 9786047369126