• Tác giả: Phan Trọng Ngọ (chủ biên)-Lê Minh Nguyệt
  • Nhà xuất bản: NXB ĐHSP