• Tác giả: Nguyễn Xuân Thức (chủ biên)
  • Nhà xuất bản: NXB ĐHSP