• Tác giả: Đinh Ngọc Thạch - Doãn Chính - Trần Quang Thái ( Đồng Chủ biên)
  • Nhà xuất bản: NXB Tổng Hợp Tp.HCM
  • Mã SKU: 9786045893982