Khái luận triết học

Trạng thái: Còn sách
38,000₫
Viết cuốn Khải Luận Triết Học này, chúng tôi nhằm mục đích trình bày một cách trung thành học thuyết của Aristote và thánh Tô - ma, và dựa trên ánh sáng của học thuyết ấy để phê phán các...

Viết cuốn Khải Luận Triết Học này, chúng tôi nhằm mục đích trình bày một cách trung thành học thuyết của Aristote và thánh Tô - ma, và dựa trên ánh sáng của học thuyết ấy để phê phán các lý thuyết lớn đã có sau đó từ ba thế kỷ nay và các vấn đề chính do triết học hiện đại đặt ra. Đằng khác, chúng tôi cố gắng thích nghi với cách trình bày các tư tưởng hợp với thời đại chúng ta, nhất là chúng tôi muốn tiến hành theo một thứ tự thực sự tiệm tiến, được chừng nào hay chừng ấy theo tiến trình phát hiện không bao giờ dựa trên một sự thật đã không được biết và hiểu và chỉ đưa ra một khái niệm hoặc một đề xuất mới khi nó được chuẩn bị và rút ra từ các tư tưởng trước đó. Vì thế chúng tôi cần phải tránh về nhiều điểm theo cách trình bày của các sách giáo khoa truyền thống, đặc biệt chúng tôi đặt nhiều tầm quan trọng và phạm vi vào phần Nhập Môn Triết Học. Như thế, chúng tôi càng tiến gần đến phương pháp của chính Aristote. Ba cuốn đầu của Siêu Hình Học nói đúng ra không có gì khác hơn là một nhập môn nối dài?

Trích Lời nói đầu

  • Tác giả: Jacques Maritain
  • Nhà xuất bản: NXB Tôn Giáo
  • Mã SKU: 9786046155010
  • Dịch giả: Nguyễn Hồng Giáp