Lịch sử tư tưởng Việt Nam và Phật giáo trong lịch sử tư tưởng Việt Nam

Trạng thái: Còn sách
Lịch sử tư tưởng Việt Nam và Phật giáo trong lịch sử tư tưởng Việt Nam là ấn phẩm mới nhất thuộc Tủ sách Triết học của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, phù hợp với nhu cầu nghiên cứu và...
- +

Lịch sử tư tưởng Việt Nam và Phật giáo trong lịch sử tư tưởng Việt Nam là ấn phẩm mới nhất thuộc Tủ sách Triết học của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, phù hợp với nhu cầu nghiên cứu và đào tạo ngành triết học nói riêng và nhiều ngành khoa học xã hội nhân văn nói chung.

Lịch sử tư tưởng Việt Nam và Phật giáo trong lịch sử tư tưởng Việt Nam giới thiệu với bạn đọc những thành tựu nghiên cứu có giá trị về lịch sử tư tưởng và Phật giáo ở Việt Nam của hàng chục nhà khoa học đầu ngành. Đó đều là những công trình có giá trị khoa học, góp phần đa dạng hoá góc nhìn về lịch sử tư tưởng Việt Nam và Phật giáo trong lịch sử tư tưởng Việt Nam.

  • Nhà xuất bản: NXB ĐHSP