Một số vấn đề lý luận- thực tiễn về vai trò của nhà nước trong phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam

Trạng thái: Hết hàng
41,650₫ Giá gốc: 49,000₫ (-15%)
Phần thứ nhất trình bày một số vấn đề lý luận về kinh tế tri thức, vai trò của nhà nước trong phát triển kinh tế tri thức, kinh nghiệm quốc tế về sử dụng vai trò của nhà nước...
- +

Phần thứ nhất trình bày một số vấn đề lý luận về kinh tế tri thức, vai trò của nhà nước trong phát triển kinh tế tri thức, kinh nghiệm quốc tế về sử dụng vai trò của nhà nước trong phát triển kinh tế tri thức và bài tham khảo cho Việt Nam. Phần thứ hai phân tích thực trạng vai trò của Nhà nước đối với sự hình thành và phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam. Phần thứ ba nêu lên quan điểm, định hướng và các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường vai trò của Nhà nước trong phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đền giai đoạn 2030-2035.

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây