Mười lăm bài giảng về lịch sử Trung Quốc

Trạng thái: Hết hàng
332,000₫
Mười lăm bài giảng về lịch sử Trung Quốc“ 15 chuyên đề của cuốn sách có lẽ đã bao quát nội dung chủ yếu nhất về lịch sử Trung Quốc . Do lịch sử cổ đại của Trung Quốc dài...

Mười lăm bài giảng về lịch sử Trung Quốc

“ 15 chuyên đề của cuốn sách có lẽ đã bao quát nội dung chủ yếu nhất về lịch sử Trung Quốc . Do lịch sử cổ đại của Trung Quốc dài đằng đẵng, tư liệu lại quá phong phú nên sinh viên đại học và độc giả ít tiếp xúc với lịch sử cổ đại, do đó trong các chuyên đề, nội dung về lịch sử cổ đại chiếm tỷ lệ lớn hơn. Còn về lịch sử cận hiện đại của Trung Quốc, do cấp trung học đã giảng dạy nhiều, trong các môn học khác ở bậc đại học như là Lý luận chính trị cũng đã chứa đựng một số nội dung về lịch sử cận hiện đại của Trung Quốc, cho nên trong cuốn sách, tác giả có thể tinh giản đôi chút một cách thích đáng. Nhưng, về quốc sử của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, đặc biệt là về đề mục thực hiện hiện đại hóa chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc, thì cần phải giảng giải một cách tương đối trọn vẹn" .

  • Nhà xuất bản: NXB ĐHQG TP.HCM