LỊCH SỬ CHÍNH TRỊ (Bộ 2 tập)

Trạng thái: Còn sách
566,000₫ Giá gốc: 708,000₫ (-20%)
Tập 1: Nguồn gốc trật tự chính trị - từ thời Tiền sử đến Cách mạng Pháp Thuộc series sách Khoa học Chính trị của Francis Fukuyama, nói về tính ổn định của nhà nước. Mục tiêu của cuốn sách là...

Tập 1: Nguồn gốc trật tự chính trị - từ thời Tiền sử đến Cách mạng Pháp 

Thuộc series sách Khoa học Chính trị của Francis Fukuyama, nói về tính ổn định của nhà nước. Mục tiêu của cuốn sách là tìm hiểu cách thức các thiết chế và nhà nước phát triển ở các quốc gia khác nhau nên nó còn đóng vai trò là một nghiên cứu lịch sử so sánh.

“Một chiến thắng về học thuật, đồ sộ về quy mô, vững vàng về lý luận, và giàu tính khuyến nghị. Nói tóm lại, đây là một tác phẩm kinh điển.”  Ian Morris

 Tập 2: Trật tự chính trị và Suy tàn chính trị - từ Cách mạng Công nghiệp tới Toàn cầu hóa

Nói về các chế độ chính trị từ thời hiện đại tới nay, từ khi bắt đầu có chủ nghĩa tư bản. Tác giả phân tích về cấu trúc của các chế độ đó dựa trên nền tảng là bộ máy nhà nước, pháp quyền và trách nhiệm giải trình dân chủ.

  • Nhà xuất bản: NXB Thế Giới