Nguồn gốc Kitô giáo từ Đức Giêsu đến năm 451

Cuốn 1: Từ Đức Giêsu đến Giáo hội thời các Tông Phụ 70-140

Cuốn 2: Giáo hội trong lòng Đế quốc La Mã năm 451


  • Tác giả: LM. Vincent Lê Phú Hải - OMI
  • Nhà xuất bản: Đồng Nai