• Tác giả: PGS.TS Lê Cung (Chủ biên) - PGS.TS Trần Thuận - Th.S Trần Thị Thanh - PGS.TS Hoàng Chí Hiếu - PGS.TS Lê Thành Nam - TS. Nguyễn Minh Phương
  • Nhà xuất bản: NXB Tổng Hợp Tp.HCM