Việt Nam 1919 - 1930: Thời kỳ tìm tòi và định hướng

Trạng thái: Còn sách
92,000₫ Giá gốc: 115,000₫ (-20%)
Cuốn sách trình bày những tiền đề và điều kiện kinh tế xã hội của phong trào dân tộc ở Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ Nhất dưới tác động của các chính sách khai thác thuộc địa...
Cuốn sách trình bày những tiền đề và điều kiện kinh tế xã hội của phong trào dân tộc ở Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ Nhất dưới tác động của các chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. Sự mở rộng của các thành phần kinh tế mới, sự lớn mạnh của các lực lượng xã hội mới cùng với sự du nhập mạnh mẽ các tư tưởng cách mạng vào Việt Nam thông qua hoạt động của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và các nhà cách mạng khác đã đem lại những nội dung và màu sắc mới cho phong trào dân tộc ở Việt Nam trong những năm 1920.

Điểm mới của cuốn sách là ở chỗ đã bổ sung thêm nhiều tài liệu về kinh tế, văn hóa, giáo dục, về các đảng phái chính trị, đồng thời có những đánh giá đầy đủ và toàn diện hơn về quá trình cũng như vị trí của thời kỳ lịch sử này với tư cách thời kỳ tìm đường và mở đường đi tới độc lập tự do hoàn toàn cho dân tộc Việt Nam.


  • Tác giả: Nguyễn Văn Khánh
  • Nhà xuất bản: NXB Tri Thức